Becommer.com

E-İhracat Destekleri Yürürlülük Esasları Açıklandı (07.10.2022)

E-İhracat Destekleri Yürürlülük Esasları Yürürlülük Detayları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı 24/08/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan eihracat desteklerinin uygulamasına yönelik başvuru, değerlendirme, sonuçlandırma ve izleme
süreçlerine ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul
ve esasların belirlenmesidir.Dayanak
MADDE 2-(1) Bu Genelge, 5986 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek
Yönetimi Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3-(1) 5986 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak,
bu Genelgede geçen;
a) Bakanlık yurt dışı temsilcisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi veya Bakanlık tarafından ilgili
ülkede görevlendirilen Bakanlık temsilcisini,
b) BGB: Basitleştirilmiş gümrük beyannamesini,
c) Canlı yayın e-ticaret: Çevrim içi platformlar ya da sosyal ağlar üzerinden canlı yayın
ve video kayıtları aracılığıyla çevrim içi satış aracısı marifeti ile anlık satışların yapılabildiği
e-ticaret modelini,
ç) Çevrim içi mağaza: Ürünlerin pazaryerlerinde veya başkaca dijital e-ticaret
platformlarında sergilenmesi ve satılması için açılan mağazaları,
d) Çevrim içi satış aracısı: Canlı yayın e-ticaret modeli üzerinden ürünü ve markayı
kendi takipçileri ile paylaşan ve ürün hakkında bilgilendirme yaparak alımını teşvik eden kişiyi
veya sosyal medya etkileyicisini,
e) Depo yönetim sistemi: Ürünlerin depoya girişinden çıkışına kadar olan tüm sürecin
izlenebilirliğini sağlayan konum bazlı yazılım sistemlerini,
f) Destek Yönetim Sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet
destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası,
Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim
Sistemini,
g) Elektronik ticaret (E-ticaret): 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü mal
alışverişini,
ğ) Entegrasyon: E-ticaret ekosisteminde yer alan iki farklı platformda bulunan veri, ürün,
stok, faturalandırma, ödeme ve teslimat gibi ögelerin bütünleşmesi ile aynı ürünün farklı
platformlarda satılabilmesini, farklı sistemler üzerinden ödeme alınabilmesini ve teslimat
süreçlerinin takip edilebilmesini,
h) Entegratör: Entegrasyon yazılım hizmeti veren yerli ve yabancı firmaları,
ı) Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahıs: Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi
veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri
malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satan ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen ve
314 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde muafiyet tanınan esnafı,
i) E-ticaret altyapı servis sağlayıcıları: E-ticaret hizmetlerinde uzmanlaşan, e-ticaret
siteleri için altyapı kurulum, yazılım ya da özel sistemleri sunan şirketleri,
j) GB: Gümrük beyannamesini,
k) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,
l) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
m)İncelemeci kuruluş: Yararlanıcı tarafından, DYS’de ilgili İBGS olarak tanımlanan ve
bu İBGS bünyesinde üyesi olunan ihracatçı birliğini veya işbirliği kuruşlarının destek
başvurularını yapmış oldukları İBGS’yi,
n) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisini, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğini, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu, ihracatçı birliklerini, sektörel çatı kuruluşlarını,
mal ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren dernekleri, birliklerini ve E-İhracat
Konsorsiyumlarını,
o) Karar: 5986 E-İhracat Destekleri Hakkında Kararı,
ö) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik
iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil
sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
p) Kooperatif: Karar kapsamında şirket statüsünde sayılan 24/4/1969 tarihli ve 1163
sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve
Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan
kooperatif ve birlikleri,
r) Küresel Ticari Ürün Numarası (KTÜN/GTIN): Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara
basılmış şekilde yer alan ve ürünü dünya üzerinde özgün olarak tanımlayan numarayı,
s) Platform: Bir uygulama veya hizmeti barındırmak için kullanılan herhangi bir
donanım veya yazılım ortamını,
ş) Reklam dönüşüm katsayısı (RDK): Tıklama başına reklam harcamalarının geri dönüş
oranını (1/SRMO),
t) Satışların reklam maliyeti oranı (SRMO): Tıklama başına reklam harcamasının yurt
dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleşen 1 (bir) birimlik satış içerisindeki oranını,
u) Sosyal medya etkileyicisi: Sosyal medya ve diğer dijital platformlardaki hesabı
üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir malın satışını ya da kiralanmasını sağlamak,
hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, yönlendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama
iletişiminde bulunan hesabı ve kişiyi,
ü) Tıklama başına ödeme: Çeşitli dijital platformlarda gösterilen dijital reklamların
tıklanmaları sonucu maliyetlendirildiği çevrim içi dijital reklam modelini,
v) Uzaktan erişim entegrasyon bilgisi: Bir platforma ait belirlenen işlevlerin başka bir
platformda da kullanılabilmesi için oluşturulmuş arayüz (API) veya iki platform arasındaki
verilerin uluslararası normlara uygun ve elektronik formatta belirlenen biçimlerde (XML,
Excel, CSV vb) elektronik veri değişimi (EDI) ile bilgi paylaşılmasına imkân sağlayan
entegrasyon bilgisini,
y) Ürün: Satışa sunulmak üzere, pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenen ve
sergilenen malı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler ve Yararlanıcılara İlişkin Şartlar
E-ihracat
MADDE 4- (1) E-ihracat, bir aracı dijital platform marifetiyle işletmeler, tüketiciler,
hükümetler gibi taraflar arasında gerçekleştirilebileceği gibi herhangi bir merkezi ağ platformu
olmaksızın emsal istemciler (P2P) üzerinden de gerçekleşebilir.
(2) E-ihracat değeri, BGB ve GB’lerde e-ticaret olarak beyan edilen ve Genel Ticaret
Sistemine göre tutulan ihracat değerlerinin toplamıdır.
Ön şartlar
MADDE 5- (1) Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmak isteyen yararlanıcıların,
ihracatçı birliğine üye olması gerekir.
(2) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının DYS’ye kayıt olmaları zorunludur.
MERSİS kaydı zorunlu olan yararlanıcıların, tanımlama işlemlerinin yapılabilmesine yönelik
olarak yapacakları başvurudan önce Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kayıtlarını
güncellemeleri ve faaliyet gösterdikleri sektör bilgisini (NACE kodu) doğru ve eksiksiz olarak
belirtmeleri gerekir.
(3) Yararlanıcılar, ibraz ettikleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, DYS
Sistem Kullanım Taahhütnamesi, yurt dışı ortaklık oranı bilgileri ile diğer bilgi ve belgelerin
güncel tutulmasından sorumlu olup gerçekleşecek değişiklikleri bu maddenin birinci fıkrası
kapsamında üyesi olduğu ihracatçı birliğine bildirmekle yükümlüdür.
(4) Yararlanıcılar sadece bir yararlanıcı statüsü ile Karar kapsamındaki desteklerden
yararlanır.
(5) Bir ürünün Türk ürünü olarak kabul edilebilmesi için üretim sürecinin tamamının
veya bir bölümünün Türkiye’de gerçekleştirilmesi veya Marka ve TURQUALITY® Destek
Programı kapsamındaki markalara ait bir ürün olması gerekir. Üründe ve satışa sunulduğu
platformda Türkiye’ye ait KTÜN bilgisi ve üretim yeri bilgisi aranır. E-İhracat Sekretaryası
veya incelemeci kuruluş, gerekli gördüğü hallerde KTÜN bilgisinin teyit edildiği platform,
yararlanıcıya ait internet sayfasında yer alan ürün kataloğu, üreticiye ait kapasite raporu ve
Türk ürünü olduğunu gösterir sair belgeler üzerinden inceleme ve değerlendirmeleri yapabilir.
(6) Yararlanıcılar, platformlar üzerinden Karar kapsamında alınacak desteklere ilişkin
gerekli hesaplamaların yapılabilmesi amacıyla, destekten yararlanılacak platformlara (sosyal
medya ve arama motorları) ait uzaktan erişim entegrasyon bilgisini incelemeci kuruluşa sunar.
Uzaktan erişim entegrasyon bilgisinin temin edilemediği durumlarda destekten yararlanılacak
platforma veya bu platformun yararlanıcı tarafından manipüle edilmesi imkânı olmayan
raporlama ekranlarına Genel Müdürlük ve incelemeci kuruluş tarafından uzaktan erişim
sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu erişimin sağlanması yararlanıcının sorumluluğunda
olup ilgili birimlerin erişimine yönelik herhangi bir ek ücret destek kapsamında
değerlendirilmez.
(7) Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil
belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir. Yurt dışı tescil başvurusunun ise
başvuru sahibi yararlanıcı veya yararlanıcının organik bağı olan şirketi adına olması ve Dünya
Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Madrid Sistemine (markaların uluslararası tesciline ilişkin
Madrid Anlaşması ve bu Anlaşmaya ilişkin Protokol) taraf olan ülkelerden en az birinde
gerçekleşmiş olmalıdır. Madrid Sistemi’ne taraf olmayan veya taraf olup kendine özgü alfabe
sistemlerinde ayrı bir marka tescilini gerektiren ülkelerde, destek başvurusunda bulunulan
markaya ilişkin tescil başvurusunun yapılmış olması gerekir.
(8) İlk tescili yurt içinde gerçekleşmemiş markalar bu Genelge kapsamında
desteklenmez. Ancak iş merkezi Türkiye’de bulunan bir şirketin ilk tescili yurt içinde
gerçekleşmemiş bir markayı satın alması durumunda ilgili şirketin destek başvuruları bu
maddenin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.
Şirketlerin destek kapsamına alınması
MADDE 6- (1) Karar kapsamında; farklı iş modelleri ve farklı ihracat değerlerine sahip
şirketleri e-ihracata hazırlamak, e-ihracata geçişlerini kolaylaştırmak ve mevcut e-ihracat
kapasitelerini artırmalarını sağlamak üzere şirketler Genel Müdürlükçe kademelendirmeye tabi
tutulabilir. Karar kapsamındaki destekler, destek başvurusunda bulunan şirketlerin ihtiyaçları
doğrultusunda uygun olan kademelerine veya ihracat tutarlarına göre şirketlere verilebilir.
(2) Karar kapsamındaki desteklere başvuruda bulunacak şirketler, ilk destek başvurusu
öncesinde “EK-Şirket Başvuru Formu”nu incelemeci kuruluşa sunar.
(3) Başvuruda bulunan şirketin (organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirdiği
ihracat tutarı veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) aracılığıyla imalatçı olarak beyan
edilerek gerçekleştirilen ihraç kayıtlı satış tutarları dâhil) “EK-Şirket Başvuru Formu”nun
iletildiği tarih itibarıyla bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve BGB’de e-ticaret
olarak beyan edilen ihracat tutarlarının toplamı, etkinlik analizlerinde ve destek
müracaatlarında esas alınabilir.
(4) Marka tescil başvurusu veya tescilli markası olan şirketler, markasına ait Türk
ürünlerini imal etmesi veya bu ürünleri tedarikçilerden temin etmesi halinde destek kapsamına
alınır.
Perakende e-ticaret sitelerinin destek kapsamına alınması
MADDE 7- (1) Perakende e-ticaret sitesi başvuruları, “EK-Perakende E-Ticaret Sitesi
Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Yararlanıcıya ait
başvuru formu ve eki bilgi/belgeler, E-İhracat Sekretaryası tarafından bu madde kapsamında
yapılan inceleme sonrasında Genel Müdürlüğe sunulur. Yararlanıcı, uygun görülmesi halinde
Genel Müdürlük tarafından destek kapsamına alınır.
(2) Perakende e-ticaret sitesinin Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için
aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:
a) Bir önceki takvim yılında toplam satış hasılatının en az üçte ikisinin çevrim içi olması,
b) Bir önceki takvim yılında toplam satış hasılatı içerisinde kendi markasına ilişkin
ürünlerin satış ağırlığının en az dörtte bir olması,
c) E-ticaret ve e-ihracat satışlarına ilişkin faturalandırmanın, kendi tüzel kişiliği
üzerinden yapılması,
ç) Ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması,
d) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) takvim yılında faaliyette bulunması,
e) Kendi şirketine veya markasına ait satış platformunun 06/06/2017 tarihli ve 30088
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ
uyarınca güven damgasına sahip olması,
f) Ödeme ve lojistik entegrasyonlara sahip olması,
g) Başvuru tarihi itibarıyla bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve BGB’de
e-ticaret olarak beyan edilen toplam ihracat tutarının en az 3.000.000 ABD doları olması.
Pazaryerlerinin destek kapsamına alınması
MADDE 8- (1) Pazaryeri başvuruları, “EK-Pazaryeri Başvuru Formu” ve eki
bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Yararlanıcıya ait başvuru formu ve eki
bilgi/belgeler, E-İhracat Sekretaryası tarafından bu madde kapsamında yapılan inceleme
sonrasında Genel Müdürlüğe sunulur. Yararlanıcı, uygun görülmesi halinde Genel Müdürlük
tarafından destek kapsamına alınır.
(2) Pazaryerinin Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için aşağıdaki
şartları haiz olması gerekir:
a) Ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması,
b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) takvim yılında faaliyette bulunması,
c) Kendi şirketine veya markasına ait satış platformunun 06/06/2017 tarihli ve 30088
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ
uyarınca güven damgasına sahip olması,
ç) Sipariş karşılama istasyonuna sahip olması veya bu hizmet konusunda iş ortaklığına
sahip olması,
d) Ödeme ve lojistik entegrasyonlara sahip olması,
e) En az 1.000 (bin) hizmet sağlayıcısının ve en az 100.000 (yüz bin) adet ürünün
platformda yer alması,
f) Başvuru tarihi itibarıyla bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve BGB’de
e-ticaret olarak beyan edilen toplam ihracat tutarının en az 5.000.000 ABD Dolar olması,
g) (f) bendindeki ihracat tutarı sağlanamıyor ise E-ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)
kayıtlarında pazaryerinin aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret ortamında bir önceki takvim yılı
itibarıyla gerçekleştirdiği net satışların toplam tutarının en az 1.000.000.000 TL olması.
B2B platformlarının destek kapsamına alınması
MADDE 9- (1) B2B platformu başvuruları, “EK-B2B Platformu Başvuru Formu” ve eki
bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Yararlanıcıya ait başvuru formu ve eki
bilgi/belgeler, E-İhracat Sekretaryası tarafından bu madde kapsamında yapılan inceleme
sonrasında Genel Müdürlüğe sunulur. Yararlanıcı, Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışına
açılımında destek olacak hizmetleri sağladığı göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük
tarafından destek kapsamına alınır.
(2) B2B platformunun Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için aşağıdaki
şartları haiz olması gerekir:
a) Ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması,
b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) takvim yılında faaliyette bulunması,
c) Kendi şirketine veya markasına ait satış platformunun 06/06/2017 tarihli ve 30088
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ
uyarınca güven damgasına sahip olması,
ç) İşletmeden işletmeye e-ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunması,
d) Platform altyapısının çevrim içi tarayıcılarda sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanması,
platformda yer alan linklerin aktif olması, platformun en az %99 oranında erişilebilir olması
ve platform altyapısının yoğun ziyaretçi trafiğini kaldırabilecek seviyede olması,
e) Platformun toplam aktif ücretli üye sayısının en az 1.000 (bin) olması,
f) Platformun dünya genel sıralamasının 200.000 (iki yüz bin)’in altında olmaması,
g) Platformda ürün veya şirket sorgulama filtresi bulunması,
ğ) Platformda, ücretli üye şirketlerin unvan, iletişim ve faaliyet bilgilerinin yanı sıra ürün
kataloglarına ve ürün içeriklerine ilişkin bilgiler yer alması,
h) Arama motorları üzerinden “site:siteadı” formatında yapılacak indekslenmiş
aramalarda en az 250.000 (iki yüz elli bin) sonuç gösterilmesi gerekir. (E-ticaret hizmetlerine
ait içerik sitenin alt alanında yer alıyorsa, arama yapılırken alt alan adı “siteadı/altalan,
altalan.siteadi vb.” esas alınır.)
(3) Bu desteklerden yararlanan B2B platformu, ücretli üyelerinin Genelge kapsamında
kurulan Türkiye E-İhracat Platformuna üye olmaları hususunda ve Genel Müdürlüğün
belirlediği konularda Türkiye E-İhracat Platformu ile iş birliği yapar.
E-İhracat Konsorsiyumu
MADDE 10- (1) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilecek şirketlere yönelik şartlar,
başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair usul ve esaslar Bakanlık tarafından
belirlenir.
(2) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü alan şirket, “EK-E-İhracat Konsorsiyumu Formu”nu
ilk destek başvurusu sırasında doğrudan incelemeci kuruluşa sunar.
E-İhracat Sekretaryası
MADDE 11- (1) Kararın 15 inci maddesi kapsamında E-İhracat Sekretaryası, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulur.
(2) E-İhracat Sekretaryasının görevleri, Karar kapsamındaki desteklere ilişkin
koordinasyonu ve destek başvuru ile değerlendirme sürecinde yeknesaklığı sağlamak, destek
başvurularına ilişkin inceleme, değerlendirme, etkinlik analizleri yapmak, etkinlik analizlerini
Genel Müdürlüğe rapor halinde sunmak, destekler kapsamındaki tüm yararlanıcı ve işbirliği
kuruluşlarına bilgi vermek, gerekli desteği sağlamak ve bu hususlarda tanıtım faaliyetlerini
yürütmek, e-ihracat desteklerine ilişkin kılavuzlar hazırlamak, bu konudaki yazılımların
hazırlanmasını koordine etmek ve Genel Müdürlüğün e-ihracat desteklerinin daha etkin ve hızlı
verilmesi hususunda vereceği diğer görevleri ifa etmektir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen E-İhracat Sekretaryasının görevlerinin tamamı veya bir
bölümü Genel Müdürlük tarafından incelemeci kuruluşlara devredilebilir.
(4) E-ihracat konularında Genel Müdürlük ile teknik istişarelerde bulunmak ve desteklere
ilişkin kılavuzlar hazırlanması hususunda E-İhracat Sekretaryasına tavsiyede bulunmak üzere
Genel Müdürlük tarafından E-İhracat Danışma Grubu kurulabilir. Bu grubun teşkili ile çalışma
usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi E-İhracat Sekretaryası
tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yararlanıcılara Yönelik Destekler
Pazara giriş rapor desteği
MADDE 12- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende
e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.
(2) Yurt dışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi
amacıyla satın alınan veya hazırlatılan;
a) Ülke, sektör, kategori, ürün, marka, rakip, teknoloji, lojistik, müşteri ilişkileri, eticaret, pazaryeri, marka konumlandırma ve tüketici erişimi odaklı rapor ve analize,
b) “EK-E-Ticaret ve Dijital Pazarlamaya Yönelik Veri Tabanları Listesi”nde yer alan
uluslararası platformlara, veri tabanlarına ve/veya periyodik üyeliklere,
c) Dijital pazarlama şirketlerinden e-ticaret satış platformunda dönüşüm oranını artırmak
ve yeni pazarlara ilişkin izlenecek dijital pazarlama kanallarına yönelik rapor ve analize,
ait giderleri desteklenir.
(3) Bu maddede yer alan destekler kapsamında yararlanıcıya özel olarak hazırlanacak
raporların veri içeriği (veri tabanı üyelikleri hariç), başvuru tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki)
takvim yılı öncesine ait olmalıdır,
(4) Rapor desteği ön onay başvuruları “EK-Pazara Giriş Rapor Desteği Ön Onay
Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş
tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde
pazara giriş rapor desteğine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.
(5) Yararlanıcı, bu destek kapsamında alacağı ilk ön onayı müteakip bu maddenin ikinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen üyelikler için ilave bir ön onay sürecine tabi tutulmadan, bu
maddenin yedinci fıkrası kapsamında başvurusunu gerçekleştirir.
(6) Yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile
başlar. Ön onay tarihinden sonraki ay başından itibaren gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin
harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(7) Destek ödeme başvuruları “EK-Pazara Giriş Rapor Desteği Ödeme Başvuru Formu”
ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci
kuruluşa yapılır.
(8) Satın alınan raporların veri tabanı üyeliği şeklinde olması durumunda, üyelik ve veri
satın alımı ön onay öncesinde yapılmış ise; ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü
hesaplanarak kalan aylara ilişkin harcamalar desteklenir. Söz konusu veri tabanına ilgili ön
onay formunda belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlük ve incelemeci kuruluş tarafından tam
erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu erişimin sağlanması yararlanıcının
sorumluluğunda olup ilgili birimlerin erişimine yönelik herhangi bir ek ücret destek
kapsamında değerlendirilmez.
(9) Yararlanıcı, bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan rapor ve üyeliklere ilişkin olarak
en fazla 20 (yirmi) adet rapor ve 20 (yirmi) adet üyelik (yıllık üyelik ücreti) için destekten
yararlanır.
Dijital pazaryeri tanıtım desteği
MADDE 13- (1) Karar kapsamında bu destekten şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları ve
perakende e-ticaret siteleri yararlanır.
(2) Yararlanıcının, yurt dışı pazaryerlerinde gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden
dönen toplam satışlarının hesaplanmasında Satışların Reklam Maliyet Oranı (SRMO) ve
Reklam Dönüşüm Katsayısı (RDK) dikkate alınır. Bu oranlar SRMO için en fazla %20, RDK
için en az 5 (beş)’tir.
(3) Dijital pazaryeri tanıtımı desteği, ilgili yurt dışı pazaryerinden alınan tıklama başına
ödeme ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ait giderleri kapsar. Bu desteğe ilişkin komisyon,
üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.
(4) Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde
listelenecek ürünler için KTÜN bilgisinin, üretim yerinin (ülke) ve tescilli marka bilgisinin
pazaryeri ürün listeleme sırasında girilmesi zorunludur.
(5) Kooperatif hariç şirket statüsündeki yararlanıcılar, bu destekten sadece kendi tescilli
markalarına yönelik olarak yararlanabilirler. Kooperatif üyelerinin veya Esnaf Vergi Muafiyeti
Belgesine sahip şahısların sınai olmayan el işi ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde listelenmesi
durumunda bu ürünlere ilişkin bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen KTÜN ve tescilli
marka bilgisi aranmaz.
(6) Yararlanıcı, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal etmiyor ancak
tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama
sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini
incelemeci kuruluşa sunar.
(7) Dijital pazaryeri tanıtım desteği ön onay başvuruları “EK-Dijital Pazaryeri Tanıtım
Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır.
İncelemeci kuruluştarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun
görülmesi halinde yurt dışı pazaryerine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme
başvurusunda bulunulur.
(8) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay
tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(9) Azami süre, ön onay verilen yurt dışı pazaryeri için hesaplanır. Yurt dışı pazaryerinin
birden fazla bölge veya ülkede faaliyette bulunması halinde yararlanıcı her bölge veya ülke
için (Avrupa Birliği hariç) ayrıca başvuruda bulunabilir. Desteğin, Avrupa Birliği (AB) üyesi
ülkelerden birinde yerleşik olan bir pazaryeri için alınması durumunda, aynı pazaryeri için
farklı bir AB üye ülkesinde destek alınamaz.
(10) Bu desteğe ilişkin harcamalar, harcamaya ilişkin ayın ilk günü ile son günü baz
alınarak aylık olarak hak ediş tutarı hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama
belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.
(11) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranlar, onuncu fıkrada belirtilen
dönemler itibarıyla sunulan harcama ve ödeme belgeleri dikkate alınarak uygulanır.
(12) Destek ödeme başvuruları “EK-Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği Ödeme Başvuru
Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu
maddenin onuncu fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.
E-ihracat tanıtım desteği
MADDE 14- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende
e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerleri yararlanır.
(2) E-ihracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin “EK-E-İhracat Tanıtım
Faaliyetleri Listesi”nde yer alan giderler desteklenir.
(3) Ürüne yönelik alışveriş tanıtımı faaliyetlerinde Türk ürünleri yer almalıdır.
(4) Yararlanıcı, ürüne yönelik alışveriş tanıtımlarında ürünü kendi imal etmiyor ancak
tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama
sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu vb.) en az birini
incelemeci kuruluşa sunar.
(5) Bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması için yapılan reklam, tanıtım ve
pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun platformun, organizasyon
mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi
gerekmektedir.
(6) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt
dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.
(7) E-ihracat tanıtım desteği ön onay başvuruları “EK-E-İhracat Tanıtım Desteği Ön
Onay Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından
ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde e-ihracat
tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.
(8) Dijital pazarlama faaliyetleri hariç e-ihracat tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili
ülkede yapılacak faaliyetler hakkında ülkede görev yapan Bakanlık yurt dışı temsilcisine
yedinci fıkra kapsamındaki ön onay başvurusu öncesi bilgi verilmesi ve görüşlerinin alınması
gerekmektedir.
(9) Yararlanıcı, bu destek kapsamında alacağı ilk ön onayı müteakip aynı dijital
platformdan alacağı hizmetler için ilave bir ön onay almadan, bu maddenin on üçüncü fıkrası
kapsamında başvurusunu gerçekleştirir.
(10)Sosyal medya etkileyicilerinden ve çevrim içi satış aracılarından alınacak
hizmetlerde, kişinin tanıtımın yapılacağı dijital platformların servis sağlayıcısı olup olmadığı
hususlarının ön onayda belirtilmesi, sosyal medya etkileyicilerinin takipçi sayısı, etkileşim
oranı, erişim oranına ve bu destek içeriğine ilişkin bilgi ve belgelerin ön onay eki olarak
sunulması gerekmektedir.
(11) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön
onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(12) Azami süre, her ülke için ayrı hesaplanır. Bu desteğe ilişkin harcamalar harcamaya
ilişkin ayın ilk günü ile son günü baz alınarak hak ediş tutarı hesaplanır. Yararlanıcı bu destek
kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.
(13) Destek ödeme başvuruları “EK-E-İhracat Tanıtım Desteği Ödeme Başvuru Formu”
ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu
maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.
(14) Ürüne yönelik alışveriş tanıtımı ve sosyal medya etkileyicisi tanıtımlarında,
pazarlama aracı ve kampanya adı takibini ve etkinliğini ölçme imkânı sağlayan kod (UTM
kodu) kullanılmalıdır. Yararlanıcının, bu e-ihracat tanıtımlarına ilişkin faaliyetlerin sonuç ve
analizlerini veya kampanya performans raporunu incelemeci kuruluş ile paylaşması
gerekmektedir.
(15) Yararlanıcıların e-ihracat tanıtım faaliyetlerine ilişkin hizmet alımlarının hizmet
sağlayan aracı bir kuruluş veya şirket üzerinden alınan tanıtım giderleri dâhil sosyal medya
etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarından alınacak tanıtım giderlerinden her biri için
yapılacak harcamaların toplamı, bu destek üst limitinin %20’sini aşamaz.
Sipariş karşılama hizmeti desteği
MADDE 15- (1) Karar kapsamında bu destekten şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları,
perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.
(2) “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan Firma Listesi”nde yer alan firmalardan veya
doğrudan ilgili pazaryerlerinden alınacak yurt dışındaki sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin
giderler, Kararın 6 ncı maddesinde belirtilen yararlanıcıların ilgili ülkedeki toplam e-ticaret
satışlarının %10’una kadar desteklenir.
(3) Yararlanıcının ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışının hesaplanmasında,
yararlanıcının ilgili ülkede bulunan yurt dışı pazaryerlerine ilave olarak kendi e-ticaret
sitesinden ya da o ülkede bulunan diğer dijital platformlar üzerinden doğrudan satışının
olduğunu beyan etmesi halinde, Genelgenin 4 üncü maddesi kapsamında ilgili ülkeye
gerçekleştirdiği e-ihracat değeri esas alınır. Yararlanıcının e-ticaret satışlarını sadece ilgili
ülkede bulunan yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirmesi durumunda, bu
pazaryerlerinde gerçekleştirmiş olduğu e-ticaret satışlarının toplamı esas alınır.
(4) Sipariş karşılama hizmeti kapsamında, birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri
(iade kabul dâhil) ve depolama giderleri desteklenir. Bu hizmete ilişkin komisyon, üyelik, vergi
(dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler ile ürününün ilgili ülkeden geri çekilmesi ya da imhasına
yönelik hizmetler destek kapsamında değerlendirilmez.
(5) Azami süre, ön onay verilen sipariş karşılama hizmeti alınan ilgili ülke için
hesaplanır. Sipariş karşılama hizmetinin AB’deki ülkelerden birinde yerleşik firmadan
alınması durumunda farklı bir AB üye ülkesi için bu destek alınamaz. Sipariş karşılama hizmeti
bir AB üyesi ülkesi için alınırken satışların ağırlıklı olarak başka bir AB ülkesinde yapılması
durumunda Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, ilgili
ülkeye olan e-ihracat değerinin hesaplanmasında bu ülke e-ihracat değeri esas alınabilir.
(6) Aynı ülkeden veya AB’den bir sipariş karşılama hizmeti için tek bir sipariş karşılama
hizmeti sunan firmadan alınan hizmet destek kapsamında değerlendirilir.
(7) Bu madde kapsamında belirtilen hizmet, “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan
Firma Listesi”nde yer alan firmalardan alınabilir. Bu listeye yapılacak eklemeler, firmanın
depo yönetim sistemi (WMS), sipariş karşılama sistemi (FMS) ve dijital platformuna uzaktan
erişim imkânı olması kaydıyla, Bakanlık yurt dışı temsilcisinin uygun görüşü ile Genel
Müdürlük tarafından yapılır.
(8) Yararlanıcı, destek kapsamında yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal
etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden
(pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en
az birini incelemeci kuruluşa sunar.
(9) Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde
listelenecek ürünler için KTÜN bilgisinin, üretim yerinin (ülke) ve tescilli marka bilgisinin
pazaryeri ürün listeleme sırasında girilmesi zorunludur.
(10)Kooperatif hariç şirket statüsündeki yararlanıcılar, bu destekten sadece kendi tescilli
markalarına yönelik olarak yararlanabilirler. Kooperatif üyelerinin veya Esnaf Vergi Muafiyeti
Belgesine sahip şahısların sınai olmayan el işi ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde listelenmesi
durumunda bu ürünlere ilişkin bu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen KTÜN ve tescilli
marka bilgisi aranmaz.
(11)Sipariş karşılama desteği ön onay başvuruları “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti
Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır.
İncelemeci kuruluştarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun
görülmesi halinde ilgili ülkedeki sipariş karşılama hizmetine ilişkin harcamalara yönelik destek
ödeme başvurusunda bulunulur.
(12)Yararlanıcı, sipariş karşılama hizmeti sağlayan kuruluşu veya şirketi “EK-Sipariş
Karşılama Hizmeti Sunan Firma Listesi”nden seçer ve ön onay başvurusu esnasında ibraz eder.
Bu listede yer almayan kuruluş veya şirketler için yararlanıcılar yedinci fıkra kapsamında
incelemeci kuruluşa başvurur.
(13)Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay
tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(14)Bu desteğe ilişkin harcamalar, harcamaya ilişkin ayın ilk günü ile son günü baz
alınarak aylık olarak hak ediş tutarı hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama
belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.
(15)Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen e-ticaret satışlarına ilişkin oran, on
dördüncü fıkrada belirtilen dönemler itibarıyla sunulan harcama ve ödeme belgeleri dikkate
alınarak uygulanır.
(16)Destek ödeme başvuruları, “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği Ödeme Başvuru
Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu
maddenin on dördüncü fıkrasında belirtilen dönemler itibarıyla ile incelemeci kuruluşa yapılır.
Depo kira desteği
MADDE 16- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende
e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.
(2) Depo kira desteği kapsamında, deponun net kira bedeli ve depo ve bina yönetimi
tarafından ortak kullanımlara ilişkin kiralayandan sözleşme kapsamında alınan ortak alanların
kullanıma ait giderler desteklenir. Bu kiralamaya ilişkin komisyon, vergi (dolaylı vergi hariç)
ve diğer ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.
(3) Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti
veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür.
(4) Genelge kapsamında depo olarak tutulan alanda ürünlerin sergilenmesine yönelik
bir sergi alanının bulunması ve kira sözleşmesinde ayrıca belirtilmesi halinde, bu birimler tek
birim olarak değerlendirilir. Birim sayı limitinin hesaplanmasında sözleşme esas alınır.
(5) Kiralanacak depoya ilişkin ön onay başvuruları “EK-Depo Kira Desteği Ön Onay
Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş
tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde
depoya ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.
(6) Yararlanıcının destek kapsamında kiraladığı depoya ilişkin depo yönetim sistemi
kullanması ve bu sisteme ilişkin desteğe konu kayıtların talep edilmesi halinde, yapılacak
inceleme öncesinde Bakanlık yurt dışı temsilcisi ve incelemeci kuruluş ile paylaşması
gerekmektedir.
(7) Ön onay başvurusu çerçevesinde incelemeci kuruluş gerekli bilgi ve belgeleri
Bakanlık yurt dışı temsilcisine iletir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi depoyu yerinde inceler. Bu
inceleme çerçevesinde Bakanlık yurt dışı temsilcisi:
a) Depoya ilişkin belgelerin ilgili ülke mevzuatına uygun ve doğru olarak düzenlendiğini,
b) Harcamanın içerik olarak mevzuata ve rayice uygun olduğunu,
c) Destek kapsamına alınması talep edilen depoya ilişkin olarak depo yönetim sisteminin
mevcut ve çalışır olduğunu,
ç) Depoda gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’nin e-ihracatını artırmaya yönelik olup
olmadığını,
d) 19/04/2022 tarihli ve 5449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan Yurt dışı
Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında ilgili ülkede bulunan
depolara 100 km’den uzak alanlarda bulunduğunu,
değerlendirir ve “EK-Depo Kira Desteği Yerinde İnceleme Formu”nu doldurarak
değerlendirmesini incelemeci kuruluşa iletir. Bakanlık yurt dışı temsilcisinin olumsuz görüş
bildirmesi durumunda ilgili birim destek kapsamına alınmaz.
(8) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay
tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(9) Destek ödeme başvuruları, “EK-Depo Kira Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki
bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci
kuruluşa yapılır. Başvurularda yarım döneme (ocak-haziran, temmuz-aralık) ilişkin depo kira
giderleri sunulur.
(10) Palet bazlı kiralamalar hariç, kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu
değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun belirtilmesi gerekmekte
olup bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden alınan fatura veya konuya ilişkin
ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair kiraya verenden alınan yazının sunulması gerekir.
(11) Bakanlık yurt dışı temsilcisi, bu madde kapsamında desteğe ilişkin hususların
tespitine yönelik olarak, destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde ve ihtiyaç duyması
halinde bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yerinde inceleme yapabilir.
(12) Kira desteği için net kira tutarı dışında ortak kullanım alanlarına ilişkin giderlerin
ödenmesi durumunda, ortak kullanım giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde
belirtilmesi gerekmektedir.
(13) Destek başvurusunda bulunulmuş bir yurt dışı depo adresinin değiştirilmesi
durumunda yeni adresteki depo, eski adresteki deponun devamı olarak değerlendirilir.
(14) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden yararlanıcıların kira
sözleşmelerinin değişmesi durumunda birime ilişkin güncellemeler şirket tarafından yapılır ve
incelemeci kuruluşa bildirilir. Yeni kira sözleşmesinde yer alan kira tutarının rayice uygunluğu
Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından tespit edilerek onaylanır.
(15) Karar kapsamındaki desteklerden yararlanılan depolara ilişkin destek ödeme
hesaplamasında depo yönetim sistemi ve kurumsal kaynak planlama (ERP) kayıtlarında yer
alan bilgiler çerçevesinde; yararlanıcı, Kararın 10 uncu maddesi kapsamında Türk ürünü satış
veya çıkış oranını ve buna ilişkin kayıtları Yeminli Mali Müşavir raporu ile incelemeci
kuruluşa sunar.
Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği
MADDE 17- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende
e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.
(2) Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği kapsamında, entegrasyon yapılacak platform
başına ilk yazılım geliştirme ve yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmeti bedeli, yıllık
yazılım bakım onarım gideri ile platform açma giderleri desteklenir. Entegratörün,
entegrasyona konu e-ticaret satışlarından alacağı komisyon giderleri, vergi (dolaylı vergi hariç)
ile diğer kesinti ve ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.
(3) Yararlanıcının, entegrasyon desteği alacağı yurt dışı pazaryerinde en az 1.000 (bin)
adet stok tutma biriminin (SKU) listelenmesi ve bu ürünlerin entegrasyon hizmetiyle
listelendiğinin tespiti gerekmektedir.
(4) Yurt dışı pazaryeri entegrasyon hizmeti giderleri için ön onay başvuruları “EK-Yurt
Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle
incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi
ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde entegrasyona ilişkin harcamalara yönelik
destek ödeme başvurusunda bulunulur.
(5) Pazaryerinin, kendi mülkiyetinde olmayan ve kendi sipariş karşılama istasyonlarında
yer alan tedarikçilerin ürünleri için yurt dışı pazaryeri ile yapılacak bir entegrasyonun sonucu
olarak alınacak yurt içi entegrasyon hizmetlerinin (fatura takip, hızlı kargo lojistik ve ödeme
entegrasyon hizmetleri vb.) 421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından özel entegrasyon izni alan şirketlerden alınması gereklidir.
(6) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay
tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(7) Bu desteğe ilişkin harcamalar, harcamaya ilişkin ayın ilk günü ile son günü baz
alınarak hak ediş tutarı hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama belgelerini
çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.
(8) Destek ödeme başvuruları, “EK-Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği Ödeme
Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay
içerisinde bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa
yapılır.
Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler desteği
MADDE 18- (1) Bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve BGB’de e-ticaret
olarak beyan edilen ihracat tutarı toplamının 3.000.000 ABD doları üzerinde olduğu tespit
edilen şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin “EK-Hedef
Ülkeler Listesi” nde yer alan ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza
açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları
hizmetlere ilişkin giderleri desteklenir.
(2) Bu destek kapsamında, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ve nüfusu 100 (yüz)
milyonun üzerinde olan ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde mağaza hesabı açılışı, tasarımı ve
yıllık ödemeleri ile yurt dışı pazaryerinin veya ülkenin yabancı yatırım mevzuatının getirdiği
gereklilikler nedeniyle alınması gerekli olan e-ticaret paydaşından alınan ilgili yurt dışı
pazaryerlerine yönelik “EK-E-Ticaret Paydaşından Alınabilecek Danışmanlık Hizmetleri
Listesi” nde yer alan giderler desteklenir.
(3) E-ticaret paydaşına yapılacak olan satış üzerinden komisyon ödemeleri ile yurt dışı
pazaryerine veya e-ticaret paydaşına depozito olarak verilen ödemeler destek kapsamında
değerlendirilmez.
(4) Aynı ülke için, birden fazla e-ticaret paydaşından destek alınamaz.
(5) Çevrim içi mağaza açılması ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetlere
ilişkin giderler için ön onay başvuruları “EK-Çevrim İçi Mağaza Desteği Ön Onay Başvuru
Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön
onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde bu desteğe
ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.
(6) Ön onay, e-ticaret paydaşının ilgili yurt dışı pazaryeri tarafından onaylanmış veya
akredite edilmiş veya kabul görmüş satıcı (vendors) olması, ilgili ülkedeki Bakanlık yurt dışı
temsilcisi tarafından uygun görülmesi, hizmetin içeriği, bütçesi ve başvuru yapan yararlanıcıya
sağlayacağı faydalar göz önünde bulundurularak verilir.
(7) Yararlanıcının dijital pazarlama faaliyetleri hariç e-ihracat tanıtım faaliyetlerine
ilişkin olarak ilgili ülkede yapılacak faaliyetler hakkında ülkede görev yapan Bakanlık yurt dışı
temsilcisi ile beşinci fıkra kapsamındaki ön onay başvurusu öncesi bilgi alışverişinde
bulunması esastır.
(8) Bu destek kapsamında, yurt dışı pazaryerinde Türk ürünleri listelenecektir.
(9) Yararlanıcı, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal etmiyor ancak
tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama
sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini
incelemeci kuruluşa sunar.
(10)Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay
tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(11) Bu desteğe ilişkin harcamalar, harcamaya ilişkin ayın ilk günü ile son günü baz
alınarak aylık olarak hak ediş tutarı hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama
belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.
(12) Destek ödeme başvuruları, “EK-Çevrim İçi Mağaza Desteği Ödeme Başvuru
Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu
maddenin on birinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.
(13) İlgili ülke mevzuat hükümleri kapsamında, yararlanıcı adına mağaza açılamaması,
yurt dışı pazaryerinin yararlanıcı adına fatura düzenleyemediği ve yararlanıcıdan doğrudan
ödeme alınamadığı durumlarda, Bakanlık yurt dışı temsilcisinin uygun görüşü ile yararlanıcı
veya harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olmayan e-ticaret paydaşı tarafından
gerçekleştirilen destek kapsamındaki faaliyet ve harcamaları; yararlanıcıya fatura edilmek ve
e-ticaret paydaşı ile yurt dışı pazaryeri arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz
edilmesi durumunda desteklenebilir. İlgili ülkede muteber olan belgelerin Bakanlık yurt dışı
temsilcisine onaylatılarak ibraz edilmesi zorunludur.
Pazaryeri komisyon gideri desteği
MADDE 19- (1) Karar kapsamında bu destekten şirketlerin, E-İhracat
Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, “EK-Hedef Ülkeler Listesi” nde yer alan
ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerine ilişkin komisyon giderleri desteklenir.
(2) Bu destek kapsamındaki ülkeler, “EK-Hedef Ülkeler Listesi”nde yer alan ve nüfusu
100 (yüz) milyonun üzerinde olan ülkelerden; ilgili ülkenin e-ticarete konu genel perakende
ürünlerinde gümrük vergilerinin %20’nin üzerinde ve bu ürünlerde ülke içi toplam vergi
yükünün pazara girişe engel teşkil edecek düzeylerde olması, ithalata yönelik teknik önlemlerin
alınmaya yatkın olunması, bireysel gönderilerde gümrük muafiyetlerinin 50 ABD doları ve
altında olması ve Türk ürünlerinin o ülkede yerleşik pazaryerlerinde listelenme oranlarının
düşük olması hususları göz önünde bulundurularak Bakanlık yurt dışı temsilcisinin görüşü ile
Genel Müdürlükçe belirlenir.
(3) Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde
listelenecek ürünler için KTÜN bilgisinin, üretim yerinin (ülke) ve tescilli marka bilgisinin
pazaryeri ürün listeleme sırasında girilmesi zorunludur.
(4) Kooperatif hariç şirket statüsündeki yararlanıcılar, bu destekten sadece kendi tescilli
markalarına yönelik olarak yararlanabilirler. Kooperatif üyelerinin veya Esnaf Vergi Muafiyeti
Belgesine sahip şahısların sınai olmayan el işi ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde listelenmesi
durumunda bu ürünlere ilişkin bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen KTÜN ve tescilli
marka bilgisi aranmaz.
(5) Yararlanıcı, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal etmiyor ancak
tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama
sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini
incelemeci kuruluşa sunar.
(6) Pazaryeri komisyon giderlerine ilişkin ön onay başvuruları “EK-Pazaryeri
Komisyon Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa
yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir
ve uygun görülmesi halinde yurt dışı pazaryerine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme
başvurusunda bulunulur.
(7) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay
tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(8) Bu desteğe ilişkin harcamalar, harcamaya ilişkin ayın ilk günü ile son günü baz
alınarak aylık olarak hak ediş tutarı hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama
belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.
(9) Destek ödeme başvuruları “EK-Pazaryeri Komisyon Desteği Ödeme Başvuru
Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu
maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.
(10) İlgili ülke mevzuat hükümleri kapsamında, yararlanıcı adına mağaza açılamaması,
yurt dışı pazaryerinin yararlanıcı adına fatura düzenleyemediği ve yararlanıcıdan doğrudan
ödeme alınamadığı durumlarda, Bakanlık yurt dışı temsilcisinin uygun görüşü ile yararlanıcı
veya harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olmayan e-ticaret paydaşı tarafından
gerçekleştirilen destek kapsamındaki faaliyet ve harcamaları; yararlanıcıya fatura edilmek ve
e-ticaret paydaşı ile yurt dışı pazaryeri arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz
edilmesi durumunda desteklenebilir. İlgili ülkede muteber olan belgelerin Bakanlık yurt dışı
temsilcisine onaylatılarak ibraz edilmesi zorunludur.
Yararlanıcılara ilişkin genel hükümler
MADDE 20- (1) Yararlanıcılara ilişkin bu bölümde yer verilen desteklere ilişkin yıllık
limitler ile Kararda belirlenen yararlanıcılara ilişkin üst limitlere ilişkin sürelerin
hesaplanmasında takvim yılı esas alınır.
(2) Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin ön onay ve destek ödeme başvuruları
yararlanıcılar tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte incelemeci kuruluşa yapılır. Ön onay
kapsamında incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme, yararlanıcının
destek başvurusunun içerik, şekil ve bütünlük olarak uygun hale getirilmesi ve desteğin türüne
göre hizmet sağlayan kuruluşun veya şirketin tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu
çalışmalar, hizmetin içeriğinin tespiti ve değerlendirilmesi yönündedir. Uygulamada, desteğin
esas unsurlarına ilişkin hususlarda tereddüt oluşması durumunda incelemeci kuruluş, E-İhracat
Sekretaryası üzerinden Genel Müdürlüğün görüşünü alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler
Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği
MADDE 21- (1) İşbirliği kuruluşlarının münferit veya birlikte düzenleyeceği e-ticaret
ile perakende olarak satışı gerçekleştirilebilen ürünleri kapsayan e-ihracata yönelik sektörel
ticaret heyeti, sektörel alım heyeti ve sanal ticaret heyetine ilişkin “EK-Heyet Destek Kalemleri
Listesi” nde belirtilen ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenir.
(2) Sektörel ticaret heyeti faaliyeti için ön onay başvuruları “EK-Sektörel Ticaret Heyeti
Ön Onay Başvuru Formu”, sektörel alım heyeti faaliyeti için ön onay başvuruları “EK-Sektörel
Alım Heyeti Ön Onay Başvuru Formu” ve sanal ticaret heyeti faaliyeti için ön onay başvuruları
“EK-Sanal Ticaret Heyeti Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle faaliyet tarihinden
en az 3 (üç) ay önce E-İhracat Sekretaryasına iletilir. Faaliyete ilişkin ön onay, E-İhracat
Sekretaryasının incelemesini müteakip Genel Müdürlük tarafından verilir.
(3) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde sektörel ticaret heyeti veya sektörel alım
heyeti veya sanal ticaret heyeti faaliyeti başvurularının destek kapsamına alınması için söz
konusu faaliyete ilişkin ilgili Bakanlık yurt dışı temsilcisinin görüşünü alır. Bakanlık yurt dışı
temsilcisi “EK-Sektörel Ticaret Heyeti/Sektörel Alım Heyeti/Sanal Ticaret Heyeti Ön Onay
Değerlendirme Formu” çerçevesinde değerlendirmelerini iletir.
(4) İşbirliği kuruluşları, onaylanan heyetlere ilişkin kesinleşmiş katılımcı bilgilerini “EKSektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu”, “EK-Sektörel Alım Heyeti Katılımcı
Şirket Bilgi Formu” veya “EK-Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu”nu
programın başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) iş günü öncesine kadar Genel Müdürlüğe ve Eİhracat Sekretaryasına iletir.
(5) Sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti kapsamında yürütülen faaliyetler yol
hariç en fazla 10 (on) gün süreyle desteklenir.
(6) Faaliyetin başlangıç tarihinden en fazla 1 (bir) gün önceki ve faaliyetin bitiş
tarihinden en fazla 1 (bir) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Gidiş-dönüş tarihlerinin,
söz konusu tarihlerden farklı olması halinde daha düşük tutarda olan ulaşım harcaması esas
alınarak desteklenir. Faaliyete katılım sağlayan şirket veya işbirliği kuruluşu temsilcilerinin
gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması ya da heyet ile aynı güzergâhı
kullanmamaları halinde, daha düşük tutarda olması şartıyla destek kapsamındaki emsal ulaşım
harcaması şirketin veya işbirliği kuruluşunun ulaşım harcaması olarak beşinci fıkrada belirtilen
süreyi aşmamak kaydıyla kabul edilerek desteklenir.
(7) Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenebilmesi için yerli ve yabancı
katılımcıların onay verilen programın tamamına katılım sağlaması gerekir. Mücbir veya haklı
sebeplerin varlığı halinde işbirliği kuruluşu, programın tamamına katılım sağlamayan
katılımcılara ve işbirliği kuruluşlarına ilişkin açıklamayı, ilgili belgelerle birlikte
değerlendirilmek üzere destek ödeme başvurusunda sunabilir.
(8) Yurt içinde gerçekleştirilecek bir etkinliğe yönelik olarak düzenlenecek sektörel
alım heyeti faaliyetlerine katılacak yabancı firma temsilcilerinin sadece uçak bileti ve
konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilir.
(9) Faaliyet sonrasında aşağıda belirtilen faaliyet gerçekleşme raporları ve
değerlendirme formlarından faaliyete ilişkin olanı E-İhracat Sekretaryasına iletilir.
a) “EK-Sektörel Ticaret Heyeti Faaliyet Gerçekleşme Raporu”
b) “EK-Sektörel Alım Heyeti Faaliyet Gerçekleşme Raporu”
c) “EK-Sanal Ticaret Heyeti Faaliyet Gerçekleşme Raporu”
(10) Destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlük tarafından
uygun bulunması halinde yapılır. Destek ödeme başvuruları “EK-Sektörel Ticaret
Heyeti/Sektörel Alım Heyeti/Sanal Ticaret Heyeti Destek Ödeme Başvuru Formu” ve eki
bilgi/belgelerle faaliyetin Genel Müdürlük tarafından onaylandığı tarihi müteakip ödeme
belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.
(11) Genel Müdürlük, faaliyetlere gözlemci görevlendirebilir. Destek ödeme
başvuruları Gözlemci Raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda incelemeci kuruluş
tarafından sonuçlandırılır. Sektörel ticaret heyeti için “EK-Sektörel Ticaret Heyeti Bakanlık
Gözlemci Formu”, sektörel alım heyeti için “EK-Sektörel Alım Heyeti Bakanlık Gözlemci
Formu”, sanal ticaret heyeti için “EK-Sanal Ticaret Heyeti Bakanlık Gözlemci Formu”
kullanılır. Gözlemci, gerektiği durumlarda organizatörden, şirketten ve işbirliği kuruluşundan
faaliyetin değerlendirilmesine ilişkin ilave bilgi ve belge talep edebilir.
(12) Sektörel ticaret heyetine, sektörel alım heyetine ve sanal ticaret heyetine en az 8
(sekiz) şirketin katılması zorunludur.
(13) Faaliyet kapsamında yurt dışında veya yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere
ilişkin tanıtım materyalleri ve proje çıktılarında Bakanlık logosu kullanılır. Genel Müdürlük
tarafından uygun görülmeyen logo, slogan, görsel kullanılması durumunda bu faaliyete ilişkin
harcamalar desteklenmez.
(14) İşbirliği kuruluşu, desteğe konu sanal ticaret heyetinin görüntülenebilmesi ve takip
edilebilmesi için E-İhracat Sekretaryasına ve Genel Müdürlüğe gerekli tanımlamaları
(kullanıcı adı, şifre vb.) sağlamakla yükümlüdür.
E-İhracat Tanıtım Projesi desteği
MADDE 22- (1) İşbirliği kuruluşlarının, sektörün ve üyelerinin, e-ihracata yönelik
pazara giriş stratejilerinin oluşturulması ve Türk ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital
platformlarda tanıtılması amacıyla, e-ticaret ile perakende olarak satışı gerçekleştirilebilen
ürünlere ilişkin tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri
desteklenir.
(2) E-İhracat Tanıtım Projelerine ilişkin ön onay başvuruları faaliyet tarihinden en az 1
(bir) ay önce “EK-E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki
bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına iletilir. Projeye ilişkin ön onay, E-İhracat
Sekretaryasının incelemesini müteakip Genel Müdürlük tarafından verilir.
(3) İşbirliği kuruluşlarının, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında sunacakları
projelerde, katılımcıları ihraç ürünlerine ve ihracat tutarına göre sınıflandırmaya tabi tutarak,
proje kapsamında seçilen sektör ve katılımcı şirketlere ilişkin değerlendirmelerini sunması
gereklidir. İşbirliği kuruluşları, halihazırda ihracatçı olan ancak ihracatını e-ihracata taşımakta
bilgi ve kaynak eksikliği yaşayan şirketlerin proje kapsamına alınmasına özen gösterir.
Katılımcıların, proje kapsamındaki yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda eğitim
veya sertifika programlarına katılımı öngörülüyorsa bu programları tamamlaması ve proje
kapsamındaki pazaryeri veya dijital platformun ürün görseli yükleme, müşteri sipariş
taleplerini karşılama ve mağazasında sunmuş olduğu hizmetler üzerinden belirledikleri skor ve
değerlendirme standartlarına göre etkin olarak kullanması gerekmektedir.
(4) Bir şirket, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında onaylanan projelerde aynı yurt dışı
pazaryeri ve dijital platform için sadece 1 (bir) kez katılımcı olarak yer alabilir.
(5) İşbirliği kuruluşu proje sonrasında tanıtım faaliyeti “EK-E-İhracat Tanıtım Projesi
Desteği Gerçekleşme Raporu”nu E-İhracat Sekretaryasına iletir.
(6) İşbirliği kuruluşunun, bu e-ihracat tanıtım projelerine ilişkin faaliyetlerin sonuç ve
analiz raporunu E-İhracat Sekretaryası ile paylaşması gerekmektedir.
(7) İşbirliği kuruluşlarının projelerine ilişkin destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme
raporlarının Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde yapılır. Destek ödeme
başvuruları, “EK-E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki
bilgi/belgelerle çeyrek dönemlerde, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay
içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.
E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği
MADDE 23- (1) İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin “EK-Hedef Ülkeler Listesi”nde yer
alan ülkelerde ortak olarak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş şartlarının
kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri projeler kapsamında dijital pazaryeri
tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri
entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve
pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.
(2) E- İhracatı Geliştirme Projelerine ilişkin ön onay başvuruları faaliyet tarihinden en az
1 (bir) ay önce “EK-E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ile Eİhracat Sekretaryasına iletilir. Projeye ilişkin ön onay E-İhracat Sekretaryasının incelemesini
müteakip Genel Müdürlük tarafından verilir.
(3) Bir proje birinci fıkrada belirtilen en az 2 (iki) destek kaleminden oluşur.
(4) İşbirliği kuruluşlarının, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında sunacakları
projelerde, katılımcıları ihraç ürünlerine ve ihracat tutarına göre sınıflandırmaya tabi tutarak,
proje kapsamında seçilen sektör ve katılımcı şirketlere ilişkin değerlendirmelerini sunması
gereklidir. İşbirliği kuruluşları, halihazırda ihracatçı olan ancak ihracatını e-ihracata taşımakta
bilgi ve kaynak eksikliği yaşayan şirketlerin proje kapsamına alınmasına özen gösterir.
(5) İşbirliği kuruluşu proje sonrasında “EK-E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği
Gerçekleşme Raporu”nu E-İhracat Sekretaryasına iletir.
(6) İşbirliği kuruluşlarının projelerine ilişkin destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme
raporlarının Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde yapılır. Destek ödeme
başvuruları, “EK-E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği Ödeme Başvuru Formu” ile çeyrek
dönemlerde, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa
yapılır.
(7) Bir şirket aynı anda sadece 2 (iki) E-İhracatı Geliştirme Projesinde katılımcı olarak
yer alabilir.
(8) Bir E-İhracatı Geliştirme Projesinde yer alan şirket, Genelgenin üçüncü bölümünde
yer alan aynı mahiyetteki desteklere, yer aldığı proje süresince başvuru yapamaz.
(9) Bir proje en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) yıl sürebilir.
Türkiye E-İhracat Platformu
MADDE 24- (1) İşbirliği kuruluşu “EK-Türkiye E-İhracat Platformu Ön Onay Başvuru
Formu”nu ve eki bilgi/belgeleri, eylem planlarını E-İhracat Sekretaryasına iletir. Projeye ilişkin
ön onay, E-İhracat Sekretaryasının incelemesini müteakip Bakanlık tarafından verilir.
(2) Sunulacak projede, platformun içeriğine, platforma üye olacak ihracatçılara ilişkin
hangi bilgi ve belgelerinin yer alacağına, platformu işletecek tüzel kişiliğin kuruluşu, ortaklık
yapısı ve sorumlulukları, platformda yer alan verilerin 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre düzenlenmesi ve muhafaza edilmesine,
yapılacak işbirliklerine ve alınacak hizmetlere, dijital alanlarda yapılacak geliştirmelere,
platformun tanıtılmasına, işletilmesine, platforma trafik çekilmesine ve platforma üyelik
şartlarına yönelik bilgilere yer verilir.
(3) Bu destek, bu madde kapsamında kurulacak Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik
fizibilite çalışmalarına, bilgi işlem altyapısının oluşturulması, geliştirilmesi, verilerin işlenmesi
ve platformun işletilmesine yönelik olarak profesyonel hizmet alınması ve istihdam
sağlanması, platformda sipariş kanalının oluşturulması, platforma trafik çekilmesi amacıyla
yapılacak dijital pazarlama faaliyetleri ile gümrükleme, lojistik ve dijital ödeme sistemlerinin
oluşturulması kapsamında yapılacak işbirliklerine ve bunlara yönelik alınacak hizmetlere ait
giderleri kapsar.
(4) Genel Müdürlükçe “EK-Türkiye E-İhracat Platformu Ön Onay Başvuru Formu”
kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde bu desteğe ilişkin
harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur. Destek için uygulanacak azami
süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, projenin Bakanlık tarafından onaylandığı tarihi
takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin
harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.
(5) Destek ödeme başvuruları, “EK-Türkiye E-İhracat Platformu Ödeme Başvuru
Formu” ile çeyrek dönemlerde, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde
incelemeci kuruluşa yapılır.
E-ihracat destek programları ve proje esaslı desteklerin yürütülmesi
MADDE 25- (1) E-İhracat Sekretaryasına yönelik Kararda belirtilen giderlere ilişkin ön
onay başvuruları faaliyet veya alım veya istihdam tarihinden en az 1 (bir) ay öncesinde “EKE-İhracat Sekretaryası Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle Genel Müdürlüğe
yapılır.
(2) Destek ödeme başvuruları “EK-E-İhracat Sekretaryası Ödeme Başvuru Formu” ve
eki bilgi/belgelerle çeyrek dönemler halinde en geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe
yapılır.
İşbirliği kuruluşlarına ilişkin genel hükümler
MADDE 26- (1) Bu bölüm kapsamında işbirliği kuruluşları projenin veya faaliyetin
onaylamasını müteakip projeye veya faaliyete başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi projenin
Genel Müdürlük tarafından onaylanıp E-İhracat Sekretaryası tarafından işbirliği kuruluşuna
bildirim yapıldığı tarihtir. Yıllık destek tutarı limitine ilişkin süre başlangıcının
hesaplanmasında, bildirim tarihi esas alınır. Bu tarihten önce yapılan harcamalar
değerlendirmeye alınmaz.
(2) İşbirliği kuruluşu, Genelge’nin 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri kapsamında
diğer bir işbirliği kuruluşu ile birlikte proje ve faaliyet başvurusunda bulunabilir. Proje ve
faaliyette başvuru sahibi işbirliği kuruluşunun ve varsa proje ve faaliyette ortak olarak yer alan
işbirliği kuruluşunun üyeleri yer alabilir.
(3) Birden fazla işbirliği kuruluşunca yürütülen proje ve faaliyette, harcamalar faaliyet
yürütücüsü işbirliği kuruluşlarınca yapılabilir. Destek ödemeleri, harcamayı gerçekleştiren
işbirliği kuruluşuna yapılır.
(4) İşbirliği kuruluşları, bu bölümde yer alan destekler kapsamındaki faaliyetleri için
alacakları hizmetlere ilişkin hizmet sağlayan kuruluşlardan veya şirketlerden yapılacak
çalışmaya ilişkin teklif alır. İşbirliği kuruluşları, kamu kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmasını teminen “kaliteli hizmet uygun fiyat” prensibi doğrultusunda seçimini yapar ve
seçtiği teklifi diğer tekliflere ilişkin belgelerle birlikte ön onay başvurusunda ibraz eder.
Alınacak hizmet ile ilgili tek bir hizmet sağlayıcı olması durumunda teklif aranmaz.
(5) Karar kapsamındaki desteklere ilişkin olarak verilen ön onaylarda, desteğin türüne
göre hizmet sağlayan kuruluşun veya şirketin tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu
çalışmalar, hizmetin içeriği, bütçesi, başvuru yapan işbirliği kuruluşuna sağlayacağı faydalar
ve gerçekleştirilecek faaliyetin Genelgenin gerekliliklerine uygun olması göz önünde
bulundurulur.
(6) İşbirliği kuruluşlarının, bu bölümde yer alan destekler kapsamındaki tanıtım ve
reklam faaliyetleri ile tanıtım için kullanılan materyallerin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik
olarak yapılması zorunludur. Faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım
harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde
kullanılacağının belirtilmesi gerekir.
(7) Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin ön onay başvuruları işbirliği kuruluşları
tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte E-İhracat Sekretaryasına yapılır. E-İhracat
Sekretaryası ilgili ön onay başvurusunu inceleyerek Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük
söz konusu başvuruyu sonuçlandırarak başvuru sahibi işbirliği kuruluşuna bildirimde bulunur.
(8) Genel Müdürlük, işbirliği kuruluşunun ön onay başvurusunu içerik, şekil ve
bütünlük açısından inceler. İncelemenin ardından işbirliği kuruluşunu başvurusunda yer alan
faaliyetleri anlatmak üzere çağırabilir, başvuruyu olduğu gibi onaylayabilir, başvuruya ilişkin
değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya başvuruyu reddedebilir.
(9) Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin gerçekleşme raporları işbirliği kuruluşları
tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte E-İhracat Sekretaryasına iletilir. E-İhracat
Sekretaryası ilgili başvuruyu inceleyerek Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük söz konusu
belgeleri inceleyerek destek ödeme başvurusunun yapılacağı incelemeci kuruluşa bildirimde
bulunur.
(10)Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin destek ödeme başvuruları işbirliği kuruluşu
tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte “EK- İşbirliği Kuruluşlarının Destek Başvuru
Merkezleri”nde yer alan incelemeci kuruluşa yapılır.
(11) Karar kapsamında işbirliği kuruluşlarına yönelik desteklerin tamamının veya bir
kısmının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması görevini Genel Müdürlük, Eİhracat Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa devredebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Başvuruların incelenmesi ve eksiklik bildirimi
MADDE 27- (1) Yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları, hizmet sağlayan kuruluşu veya
şirketi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını teminen “kaliteli hizmet – uygun
fiyat” prensibi doğrultusunda seçer.
(2) E-ihracat desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin
teknik düzenlemelerin tamamlanmasına kadarki süreçte tüm başvuru, eksik tamamlama ile
diğer yazışma ve bildirim işlemleri KEP üzerinden gerçekleştirilir.
(3) E-ihracat desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin
teknik düzenlemelerin tamamlandığının Genel Müdürlük tarafından ilan edilmesinin akabinde
ikinci fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemler DYS üzerinden yürütülür. Başvurusu KEP
yoluyla gerçekleştirilen ancak destek ödemesi henüz gerçekleştirilmemiş desteklere ilişkin iş
ve işlemler KEP üzerinden yürütülmeye devam olunur.
(4) İbraz edilen destek ve harcama başvuru belgeleri ile başvuru türüne göre Genel
Müdürlük veya E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş tarafından ibrazı talep edilen
her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla ilgili birimin KEP
adresine iletilmesi gerekir. İlgili birimler, başvuru sahibine yapacağı bildirimleri yine KEP
adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık, E-İhracat Sekretaryası ve incelemeci kuruluş kayıtlarındaki
adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.
(5) İletilen her başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsile
yetkili kişi veya kişiler tarafından 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile
imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlığa veya E-İhracat
Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa ait Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır
olması zorunludur. Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşuna ait KEP adresi bilgilerinin güncel ve
hesap bakiyesinin yeterli olması yükümlülüğü yararlanıcıya ve işbirliği kuruluşuna aittir.
(6) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi
ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlamaları gerekir.
Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanamaması halinde, destek başvurusu, belgeleri tekemmül
etmiş harcama kalemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde
veya daha sonra ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi veya belgelerin tespit edilmesi
halinde, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak 1 (bir) defaya mahsus 3 (üç) aya kadar ilave
süre verebilir. 3 (üç) aylık sürenin hesaplanmasında başvuru türüne göre Genel Müdürlük veya
E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluşun evrak çıkış-giriş tarihi esas alınır. DYS
üzerinden yapılacak bildirimlerde ise DYS üzerinden yapılan bildirim tarihi esas alınır.
(7) Yapılan faaliyetlere ilişkin Destek Ödeme Başvuru Eklerinde belirtilen belgelerden
söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde
bulunulan faaliyet ile bu belgeler arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama
kalemi desteklenmez.
(8) Desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin, ön onay başvurusunun Genel
Müdürlük veya E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş tarafından onaylandığı tarihten
sonra olması ve ilgili destek süresinin bitiş tarihinden sonra olmaması halinde ilgili faaliyet
destek kapsamında değerlendirilir.
Ön onay ve destek başvurularında revize yapılması
MADDE 28- (1) Karar kapsamındaki desteklere dair verilen ön onay, bilgi formları ve
her türlü destek başvuru ve eklerinde revize yapılmasına ilişkin başvurular, ilgili başvuru
belgelerinin revize edilmesi suretiyle başvurunun türüne göre Genel Müdürlüğe veya E-İhracat
Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa yapılır.
(2) Yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları tarafından yapılan revize başvurularında
başvuruya konu eklerde sadece revize veya ekleme yapılacak alana ilişkin bilgi ve belgelerin
başvurunun türüne göre Genel Müdürlüğe veya E-İhracat Sekretaryasına veya incelemeci
kuruluşa sunulması yeterlidir.
(3) Üçüncü bölüm kapsamında verilen ön onaya ilişkin revize yapılmasına yönelik
başvurular, ön onaya konu faaliyetin başlamasından en az 15 (on beş) gün önce ilgili başvuru
belgelerinin revize edilmesi suretiyle incelemeci kuruluşa yapılır. Bahsi geçen süre içinde
yapılmayan ön onay revize başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Dördüncü bölüm kapsamında, verilen ön onaya ilişkin temel konularda revize
yapılmasına ilişkin başvurular, ön onaya konu proje veya faaliyet tarihinden en az 7 (yedi) gün
önce ilgili başvuru belgelerinin revize edilmesi suretiyle başvurunun türüne göre Genel
Müdürlüğe veya E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Bahsi geçen süre içinde yapılmayan ön onay
revize başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(5) İşbirliği kuruluşları, 21 inci madde kapsamında onaylanan heyetlere ilişkin
kesinleşmiş katılımcı bilgilerini, bu heyetler için katılımcı şirket bilgi formunu ve varsa heyete
yeni eklenen şirketlere ait katılımcı talep yazısını programın başlangıç tarihinden en geç 1 (bir)
iş günü öncesine kadar ilgili başvuru belgelerinin revize edilmesi suretiyle Genel Müdürlüğe
veya E-İhracat Sekretaryasına iletir.
Hedef ülkeler ve ilave destek oranları
MADDE 29- (1) Ülkelerin küresel e-ticaretteki payları, pazara giriş şartları, uzaklık ve
Bakanlığın ihracat stratejileri dikkate alınarak “EK-Hedef Ülkeler Listesi”nde yer alan ülkeler
Karar kapsamında hedef ülke olarak belirlenmiştir.
(2) Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan, “dijital pazaryeri tanıtım desteği”, 14 üncü
maddesinde yer alan “e-ihracat tanıtım desteği”, 15 inci maddesinde yer alan “sipariş karşılama
hizmeti desteği”, 16 ncı maddesinde yer alan “depo kira desteği”, 17 nci maddesinde yer alan
“yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği” ile Genelgenin 21 nci maddesinde yer alan, “sektörel
ticaret ve alım heyeti desteği”ne ilişkin oranlar belirlenen hedef ülkeler için 20 (yirmi) puan
artırılır.
(3) Faaliyetin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının
hedef ülke olması şartıyla ilave destek oranı uygulanır.
Türk ürünü imajına zarar verilmesi
MADDE 30- (1) Gerçekleştirilen faaliyetlerde ya da tanıtımı yapılan markada; Türk
ürünü imajına zarar verecek şekilde ülke menşeini farklı gösteren ifade, sembol, şekil, işaret
veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması veya ülke imajına zarar verildiğinin Bakanlık yurt dışı
temsilcisi tarafından tespiti durumunda ilgili faaliyete ilişkin giderler Genel Müdürlük
tarafından yapılacak değerlendirme ile destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu faaliyete
ilişkin bekleyen destek ödeme başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir.
Ortaklık yapısı
MADDE 31- (1) Genelge kapsamındaki yararlanıcıların desteğe konu faaliyetlerde yurt
içi veya yurt dışı ortaklık oranının değişmesi veya 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan ekonomik bütünlüğe ilişkin
hususlarda bir değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde
şirketlerin bilgilerini güncellemesi ve değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeleri DYS’ye yüklemesi
gerekir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda, ortaklık yapısı veya ekonomik
bütünlük değişikliğinden dolayı haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.
Destek ödemesi henüz gerçekleştirilmeyen başvurular ile müteakip başvurular yeni ortaklık
yapısına göre hesaplanan destek oranından desteklenmeye devam olunur.
(2) Yararlanıcı tarafından ortaklık yapısı aşağıda yer alan belgelerle ibraz edilir:
a) Yurt içinde yerleşik şirketleri için, son sermaye yapısını gösterir Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi veya hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi veya çizelgesi,
b) Yurt dışında yerleşik şirketleri için, ortaklık yapısının açıkça gösterildiği ve
Bakanlık yurt dışı temsilcisi onaylı şirket tescil belgesi ve gerekirse kuruluş sözleşmesi.
Organik bağ
MADDE 32- (1) Yararlanıcıların veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan ya da yurt içinde
veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri tarafından yapılan harcamaların Karar
kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlanılabilmesini teminen Türkiye’deki
yararlanıcının şirketi veya işbirliği kuruluşu ile yurt içindeki veya yurt dışındaki şirketi
arasında organik bağın olması gerekir.
(2) Türkiye’deki ana şirketi ile yurt dışındaki şirketi arasında organik bağın olduğuna
aşağıdaki hallerde hükmedilir:
a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
c) Şirketin en az %50’den fazlasına sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan
şirkete ortak olması,
ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin
%51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
(3) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
(4) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması
gerekir. Ancak, daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt
dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş
tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması
şartı aranmaz.
(5) Yararlanıcının, Karar kapsamındaki desteklere ilişkin işlemlerin bir bölümünü veya
tamamını yurt dışındaki şirketi üzerinden yapması durumunda; organik bağı tespit etmek üzere
ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kuruluş ve sermaye yapılarına ilişkin belgeleri ilgili ön onay
formu eki olarak E-İhracat Sekretaryasına ve incelemeci kuruluşa sunması zorunludur.
E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler
MADDE 33- (1) E-İhracat Konsorsiyumu pazarlama sözleşmesi imzalamış olduğu sınai
şirketlere veya Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahıslara ilişkin ilgili belgeleri
incelemeci kuruluşa sunar ve sözleşme imzaladığı bu şirket ve şahıslara ilişkin bilgileri güncel
tutmakla sorumludur. E-İhracat Konsorsiyumu sadece kendi markaları ve bu sınai şirketlerin
ürünlerine yönelik satışları için destek başvurusunda bulunabilir.
(2) E-İhracat Konsorsiyumu, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği kendi markalarına ait
ürünleri imal etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer
belgelerden (pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite
raporu) en az birini incelemeci kuruluşa sunar.
(3) E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, bünyesinde bulunduğu E-İhracat
Konsorsiyumunun satış yaptığı ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde dijital pazaryeri tanıtım
desteği, sipariş karşılama hizmeti desteği, pazaryeri komisyon desteği ve çevrim içi mağaza ve
hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler desteğine ilişkin olarak destek
başvurusunda bulunamazlar.
(4) E-İhracat Konsorsiyumu ile şirketleri arasındaki pazarlama sözleşmesi veya satış
yetki belgesinin karşılıklı sonlandırıldığının belgelenmesi kaydıyla, şirketler bu maddenin
üçüncü fıkrasında sayılan desteklere başvuruda bulunabilirler.
(5) E-İhracat Konsorsiyumuna, kendi hesaplarında ürünlerini listelediği her şirket için,
ilgili destek maddelerinde belirtilen azami süre ayrı uygulanır. Azami süre, E-İhracat
Konsorsiyumu ile şirket arasında imzalanan sözleşme tarihinden itibaren üç ay sonra başlar.
Bu üç aylık süre şirketin e-ihracata hazırlanması amacıyla kullandırılır.
(6) E-İhracat Konsorsiyumu, yeni şirketler için destek almaya devam edebilir. E-İhracat
Konsorsiyumu, destek aldığı şirketlerin destek sürelerinin takibine yönelik çizelgeleri hazırlar.
Çizelgeleri, ön onay başvurusunda ve her takvim yılı sonunda incelemeci kuruluşa iletir.
(7) E-İhracat Konsorsiyumu, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların
ürünlerinin satışına Karar ve Genelgenin ilgili hükümleri çerçevesinde konsinye satış modeli
ile aracılık eder. Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahıslar Genelgede belirtilen azami
süre sonunda ancak şirket statüsü veya kooperatif üyesi olarak ürünlerini e-ticaret kanalıyla
satışında Karar ve Genelge kapsamındaki desteklere başvurabilir. Azami sürenin
hesaplanmasında beşinci fıkra esas alınır.
Yurt içi ve yurt dışı inceleme ve onay işlemleri
MADDE 34- (1) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde başvurulara ilişkin ilgili
Bakanlık yurt dışı temsilcisinin veya Bakanlık personelinin veya E-İhracat Sekretaryası
personelinin veya incelemeci kuruluş temsilcisinin görüşünü alabilir, inceleme talep edebilir,
görevlendirme yapabilir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi veya Bakanlık personeli veya E-İhracat
Sekretaryası personeli veya incelemeci kuruluş temsilcisi mevzuat çerçevesinde
değerlendirmelerini ve/veya inceleme sonuçlarını Bakanlığa iletir.
(2) Yurt dışında düzenlenen fatura, sözleşme, ödeme belgesi ile faaliyet gerçekleşme
raporu, yurt dışı depoya ilişkin belgeler ile resmi internet sitelerinden ve dijital platformlardan
erişilemeyen belgeler ve diğer belgeler için Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı gerekir.
Türkiye’de düzenlenen belgeler ile arama motoru, sosyal medya reklamları ile yurt dışı
pazaryerleri dâhil dijital platformlar üzerinden elektronik ortamda kontrol edilebilen belgeler
için Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı aranmaz.
(3) Karar kapsamındaki desteklere ilişkin harcamaların, yararlanıcıdan alınacak uzaktan
erişim entegrasyon bilgisi üzerinden doğrudan ilgili platform üzerinden görülmesi veya
uzaktan erişim ile bilgilere ulaşılması durumunda, E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci
kuruluş gerekli belgelerin çıktılarını ilgili platformdan alarak ‘elektronik olarak görülmüştür,
doğrulanmıştır” ibaresini ekleyerek destek harcamalarına ilişkin başvuruları sonuçlandırabilir.
Ancak, uzaktan erişim entegrasyon bilgisinin manipüle edilmeye açık olduğu durumlarda Eİhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş, bu desteğe ilişkin verilecek bilgi ve belgelerin
Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanmasını talep edebilir.
(4) Bakanlık yurt dışı temsilcisinin belgelere ilişkin verdiği onay; ilgili destek
maddesinde belirtilen hususlar ile beraber belgelerin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak
düzenlendiği, harcamanın içerik olarak mevzuata uygun ve rayice uygun olduğu hususlarını
içerir.
(5) Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin
üzerine “5986 sayılı E-ihracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin
düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren
belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada
yer alması ve diğer sayfalara ise Bakanlık yurt dışı temsilcisinin parafının bulunması yeterlidir.
(6) Yurt dışında düzenlenen banka ödeme belgeleri elektronik olarak düzenlenmiş ise
ilgili banka onayı aranmaz.
(7) Bakanlık yurt dışı temsilcileri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar
tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanması
şartı aranmaz.
(8) Yurt dışında düzenlenmiş faaliyete ilişkin harcamaya ait belgelerin düzenlendiği
ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise harcama belgelerinin onayı, söz konusu
belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.
Bakanlık yurt dışı temsilcisi faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı
temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır. Faaliyete ilişkin harcamaya ait
belgelerin yurt içinde düzenlenmesi durumunda E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci
kuruluş ihtiyaç duyması halinde faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı
temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır.
(9) Onaylanan belgedeki harcamanın rayiç tutarının, faturada belirtilen tutardan daha
düşük bir tutar olduğunun belirlenmesi halinde; Bakanlık yurt dışı temsilcisi belirlediği rayiç
üzerinden ödeme yapılmasını veya rayice aykırı olduğunu belirtebilir. Rayice aykırı olduğu
belirtilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.
(10) İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman
tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. İngilizce teknik hususları içeren belgelerde
Genel Müdürlük veya E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş gerek duyması halinde
tercümelerini talep edebilir.
(11) Yerleşik kişilerin kendi aralarındaki iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme
bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, Bakanlıkça belirlenen
haller dışında, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat
kapsamında düzenlenir.
(12) Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisi bulunmadığı takdirde yerinde incelemeye ve
onay işlemlerine ilişkin hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
İlişkili kişi
MADDE 35- (1) Genelge kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için
harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması
gerekmektedir. İlişkili kişi,
a) Destek kapsamındaki şirket ortaklarını,
b) Destek kapsamındaki şirket veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu
gerçek kişi veya kurumları,
c) Destek kapsamındaki şirket ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu
şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı
olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,
ç) Destek kapsamındaki şirket ile söz konusu şirket ortaklarının idaresi, denetimi veya
sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,
d) Ortakların eşlerini,
e) Ortakların veya ortakların eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy
hısımları ve kayın hısımlarını,
ifade eder.
Mahsup
MADDE 36- (1) İncelemenin sonuçlanmasını müteakip destek ödemesi yapılabilmesi
için başvuru sahibi yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve
Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup
bulunmadığı incelemeci kuruluş tarafından sorgulanır. Gerek görülmesi halinde, incelemeci
kuruluş tarafından yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun borç durumuna ilişkin belge talep
edilir.
(2) Yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu
bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma
sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş tutarı
hesaplanır.
(3) Destek ödemesi yapılacak yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun, borcunun
bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma
ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa yararlanıcı veya işbirliği kuruluşuna ödeme yapılır.
b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç
durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki
kuruma dağıtım yapılır.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa,
haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma
gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan
kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma
gönderilir.
Harcama esasları
MADDE 37- (1) Basılı ya da basılı olmayan dokümanlarla somut örneği sunulabilen
veya yeterli açıklamanın faturada yer aldığı faaliyete ilişkin harcamaların desteklenebilmesi
için sözleşme talep edilmeyebilir.
(2) Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin, şirket veya
işbirliği kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından
bankacılık sisteminde yapılması gerekmektedir.
(3) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan
ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile
birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi
gerekir. Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki tarih,
ödeme tarihi olarak esas alınır.
(4) Dijital pazaryeri tanıtım giderlerinin, sipariş karşılama hizmetlerinin, pazaryeri
komisyon giderlerinin, yurt dışı pazaryeri tarafından yararlanıcının e-ticaret satış hasılatından
mahsup edilmesi halinde; detaylı ödeme bilgisinin yer aldığı fatura ödeme belgesi olarak kabul
edilir.
(5) Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde bankacılık
sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için ilgili ödeme belgesinin, o ülke
şartlarında muteber olduğuna ilişkin Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayı gerekmektedir.
(6) Ödemenin yararlanıcı veya işbirliği kuruluşuna ait kredi veya hesap kartı ile peşin
veya taksitle yapılması durumunda sunulacak kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinin
aslı veya banka onaylı nüshası olmalıdır. Kredi veya hesap kartı ile yapılan ödemelerde ödeme
tarihi kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinde belirtilen işlem tarihidir.
(7) Ödemelerin, dijital ödeme yöntemi ile yararlanıcının dijital cüzdanı üzerinden
yapılması durumunda; ilgili dijital cüzdan ve banka hesabı illiyet bağının kurulması kaydıyla
mobil ödeme, e-cüzdan ve çevrim içi para transferi ile yapılan ödemeler Genel Müdürlüğün
uygun görüşüyle kabul edilebilir.
(8) Yurt içinde düzenlenen ödeme belgelerinin banka tarafından onaylanması veya 5070
sayılı Kanun kapsamında e-imza ile imzalanmış ve sorgulanabilir veya doğrulanabilir ibaresi
taşıması gerekir.
(9) Satın alma işlemi yurt içinde, ifası yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik
destek başvurularında; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri
çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen hizmetler ile yurt içinden temin edilen ve
yurt dışına çıkışı gerçekleştirilen tanıtım malzemelerinin giderleri KDV hariç desteklenir.
(10) Gelir İdaresi Başkanlığının 63 sayılı tevkifat uygulaması konulu Katma Değer
Vergisi Sirküleri çerçevesinde tevkifata tabi faturaların yer aldığı harcamalar tevkifat dâhil
desteklenir. Tevkifatlı faturaların yer aldığı destek başvurularında tevkifata ilişkin Gelir İdaresi
Başkanlığına yapılan ödemeyi gösteren ödeme belgesi sunulur.
(11) Genelge kapsamında desteğe başvuruda bulunan yararlanıcı veya işbirliği
kuruluşu, destek başvurusunda bulunduğu harcama belgeleri içerisinde yer alan sözleşmelere
ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair veya muadil ilgili belgeleri incelemeci kuruluşa sunar.
Ödeme
MADDE 38- (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler
dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanlarda TL, döviz cinsinden olanlarda ise ödeme belgesi
tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer
alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınır. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı
Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.
(2) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi,
hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.
(3) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur tablolarında yer almayan para birimlerine
istinaden yapılan hesaplamalarda Genel Müdürlük tarafından uygun görülen diğer uluslararası
veri kaynakları esas alınır.
(4) Karar kapsamındaki desteklere ilişkin gerçekleştirilen ödemelerin ay bazında üçten
fazla olması halinde, ödeme tutarları ABD Dolarına veya Türk Lirasına çevrilirken ilgili ayın
on beşinci gününün, on beşinci günün resmî tatile rastlaması halinde ise izleyen ilk iş gününün
kuru esas alınır.
(5) Genelgenin dördüncü bölümü kapsamındaki proje ve faaliyetlere ilişkin destek
ödemeleri yalnızca işbirliği kuruluşuna yapılır. Destek ödemesinin yapılabilmesi için
harcamaya ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belgenin işbirliği kuruluşu adına
düzenlenmesi ve ödemenin işbirliği kuruluşu tarafından yapılması gerekmektedir.
İzleme ve değerlendirme
MADDE 39- (1) Yararlanıcı, her takvim yılında Genelge kapsamında faydalandığı
desteklere ilişkin olarak “EK-E-İhracat Değerlendirme Beyanı”nı bir sonraki yılın nisan ayının
ilk iş gününe kadar E-İhracat Sekretaryasına veya E-İhracat Sekretaryasına iletilmek üzere
incelemeci kuruluşa sunar. Bu beyanda yurt dışı e-ticaret satış gelirlerinin ülkeye getirildiğine
ilişkin bildirimlere ve yararlanıcının e-ihracat verilerine yer verilir.
(2) E-İhracat Sekretaryası birinci fıkra kapsamında sunulan “EK-E-İhracat
Değerlendirme Beyanı”na ilişkin değerlendirmelerini ve etkinlik analizlerini haziran ayının
son iş gününe kadar bir rapor şeklinde Genel Müdürlüğe sunar.
(3) Birinci fıkra kapsamında “EK-E-İhracat Değerlendirme Beyanı”nı E-İhracat
Sekretaryasına veya E-İhracat Sekretaryasına iletilmek üzere incelemeci kuruluşa belirtilen
süre içerisinde ibraz etmeyen yararlanıcıların destek başvuruları ilgili beyan ibraz edilene kadar
askıya alınır.
(4) Genel Müdürlük, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşlarının Genelge kapsamında
yararlandıkları destek unsurlarını izleme ve değerlendirmeye tabi tutar. Genel Müdürlük
inceleme neticesinde, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit etmesi halinde
yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun mevcut başvurularını durdurabilir, destek
kapsamından çıkarabilir, destek kullanımlarını kısıtlayabilir veya destek oranlarını düşürebilir.
(5) Genelgede, hesaplamalara konu ihracat tutarları için Bakanlığın idari verileri esas
alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Belgelerin saklanması ve saklama süresi
MADDE 40 – (1) Destek unsurlarına ilişkin ibraz edilen her türlü belgenin, 13/01/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi”
başlıklı 82’nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, asıllarının gerektiğinde
denetlenmek ve incelenmek üzere 10 (on) yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde
yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu tarafından saklanmaları zorunludur.
Yeniden değerleme oranı
MADDE 41- (1) Bu Genelgede TL olarak belirtilen şartlar ile üst limitler takvim yılı
başında en fazla bir önceki yılın yıllık (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.
Yetki
MADDE 42- (1) Bu Genelgede düzenlenen hususlara ilişkin talimatlar vermeye, KEP
üzerinden alınan destek başvurularının DYS üzerinden alınmasına, Genelgenin eklerinde
değişiklik yapmaya ve yeni ekler ihdas etmeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep
hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak
ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik
ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada
yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye
Genel Müdürlük yetkilidir.
Başka destekler kapsamında olan perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri
GEÇİCİ MADDE 1- Karar kapsamında tanımlanan ve 18/02/2020 tarihli ve 2564 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe koyulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri
Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında desteklenen perakende e-ticaret siteleri ve
pazaryerleri Genelgenin 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamındaki şartları haiz sayılır. Bu
yararlanıcılar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Karar kapsamındaki desteklere başvuru
yapabilir. Söz konusu yararlanıcıların 1 Ocak 2023 tarihine kadar Genelgenin 7 nci ve 8 inci
maddelerinin birinci fıkraları kapsamında başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili
yararlanıcılar bu tarih itibarıyla 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma
Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki desteklere başvuramaz, bu tarihe kadar yapılmış
başvurularının işlemleri 2564 sayılı Karar çerçevesinde devam eder.
Destek başvurularının alınması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genelgenin 6 ncı maddesi kapsamındaki başvurular doğrudan
incelemeci kuruluşa, Genelgenin 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 24 üncü ve 25 inci maddeleri
kapsamındaki başvurular doğrudan Genel Müdürlüğe 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 1 Ocak
2023 tarihine kadar yapılabilir. Diğer desteklere ilişkin başvurular 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla
yapılır.
Yürürlük
MADDE 43- (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44- (1) Bu Genelgeyi Genel Müdürlük yürütür.