Becommer.com

25 Ağustos 2022 E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

25.Ağustos 2022 tarihinde alınan yeni kararlar ile E-İhracat destekleri güncellendi.

E-İhracat Destekleri

 

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

25 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31934

Karar Sayısı: 5986

Ekli “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) B2B platformu: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi,

c) Dijital pazarlama: Ürünlerin pazarlama ve reklam süreçlerinin arama motoru, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla dijital ortamlardan yürütülmesi ile gerçekleştirilen ve potansiyel müşterilere uzaktan iletişim araçlarıyla ulaşılmasına imkân sağlayan pazarlama yöntemini,

ç) Dijital pazaryeri tanıtımları: Pazaryerinde tıklama başına ödeme yapılabilen reklamların kullanılması suretiyle uygulanan pazarlama yöntemleri dâhil ürünlerin ve markanın pazaryerlerinde ön plana çıkarılmasına yönelik aracı hizmet sağlayıcı şirket tarafından sunulan dijital pazarlama hizmetlerini,

d) Elektronik ihracat (E-ihracat): Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışını,

e) E-İhracat Konsorsiyumu: E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkânları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri,

f) E-ticaret paydaşı: Yurt dışı pazaryerlerine giriş şartı olarak sunulan veya ülkenin e-ticaret pazarına girişinde zorunlu olarak hizmet alınması gereken ilgili ülkede faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşları,

g) İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal/e-ticaret sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile E-İhracat Konsorsiyumlarını,

ğ) Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,

h) Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketleri,

ı) Sanal ticaret heyeti: Yararlanıcılar ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

i) Sektörel alım heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek yararlanıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

j) Sektörel ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya e-ticaret, genel perakende sektöründe faaliyette bulunan yararlanıcılar, yurt dışında yerleşik pazaryerleri, şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

k) Sipariş karşılama: E-ihracat kapsamında şirketin yeni bir siparişinin, son varış noktasındaki depo hizmetlerinden varış ülkesindeki müşteriye ulaştırılmasını,

l) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

m) Yararlanıcılar: E-ihracata yönelik ikinci bölümde sayılan desteklerden faydalanabilen şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformlarını,

n) Yurt dışı pazaryeri: Üçten fazla ülkede faaliyet gösteren veya iş merkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az %15 paya sahip olan pazaryerlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yararlanıcılara Yönelik Destekler

Devlet Rapor Desteği: Pazara giriş rapor desteği

MADDE 3- (1) E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Devlet Pazarlama Desteği: Dijital pazaryeri tanıtım desteği

MADDE 4- (1) Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemez.

Devlet Tanıtım Desteği: E-ihracat tanıtım desteği

MADDE 5- (1) E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, 4 üncü madde kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 30.000.000 TL’yi geçemez.

Devlet Fılfillment ve Depo Desteği: Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği

MADDE 6- (1) Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere desteklenir.

(2) E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Kira gideri desteğinden en fazla 25 (yirmi beş) birim için yararlanılabilir.

(3) Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemez.

Devlet Entegrasyon Desteği: Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği

MADDE 7- (1) E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 (altı) pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 (üç) yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği

MADDE 8- (1) Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3.000.000 TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Devlet Pazaryeri Komisyon Desteği: Pazaryeri komisyon gideri desteği

MADDE 9- (1) Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve %50 oranında desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3.000.000 TL’yi geçemez.

Develet Destekleri Üst Limitler: Yararlanıcılara ilişkin üst limitler

MADDE 10- (1) 4 üncü, 6 ncı ve 9 uncu maddeler kapsamındaki desteklere ilişkin destek oranının hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY® destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınır.

(2) Bu bölüm kapsamındaki desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45.000.000 TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

Sektörel Devlet Desteği: Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği

MADDE 11- (1) İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Devlet Tanıtım destekleri: E-ihracat tanıtım projesi desteği

MADDE 12- (1) İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 (iki) proje için, proje başına en az 1 (bir) en fazla 4 (dört) yıl süresince yıllık 4.000.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.

(2) E-ihracat tanıtım desteğinden işbirliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 (iki) proje için yararlandırılır.

Devlet E-Ticaret Geliştime Desteği: E-ihracatı geliştirme projesi desteği

MADDE 13- (1) İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri, ikinci bölümde yer alan dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 (iki) projesi için ve proje başına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Devlet Pazaryeri Desteği:Türkiye E-İhracat Platformu desteği

MADDE 14- (1) Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 (beş) yıl süresince, yıllık en fazla 150.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu kapsamda en fazla 1 (bir) proje desteklenir.

E-ihracat destek programları ve proje esaslı desteklerin yürütülmesi

MADDE 15- (1) Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devlet Hedef Pazar Desteği: Hedef ülkeler

MADDE 16- (1) Bu Karar kapsamında belirtilen destek oranları, Bakanlıkça e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 (yirmi) puana kadar artırılabilir. Bu destekler, ilgili ülkeler Bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanır.

(2) 7 nci ve 8 inci maddelerdeki destekler, Bakanlıkça belirlenen e-ihracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak Bakanlıkça belirlenen ülkelere yönelik verilir. Söz konusu maddeler kapsamındaki destekler için hedef ülke ilave puanı uygulanmaz.

E-İhracat Konsorsiyumu

MADDE 17- (1) E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, bünyesinde bulunduğu E-İhracat Konsorsiyumunun satış yaptığı ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama ve pazaryeri komisyon gideri desteklerine ilişkin olarak destek müracaatında bulunamazlar.

Üst limitlerin güncellenmesi

MADDE 18- (1) Bu Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YÎ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Uygulama

MADDE 19- (1) Destek başvuru koşulları ve süreçlerine ilişkin usuller, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar genelgeler ile belirlenir.

(2) Desteklenecek giderler ile faaliyetlerin uygulamaya yönelik detay tanımları ve alt kırılımları, bu Kararda belirtilen üst limitler dâhilinde destek unsurları bazında limitlerin kademelendirilmesi ve kısıtlandırılması, destekten faydalanacak yararlanıcılar/işbirliği kuruluşlarının niteliklerinin belirlenmesi, kademelendirilmesi ile performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar genelgeler kapsamında düzenlenir.

Müeyyide

MADDE 20- (1) Bu Karar kapsamında haksız ve/veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu yararlanıcının/işbirliği kuruluşunun ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu 6 (altı) ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak bu fıkradaki müeyyide uygulanır.

(3) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, yararlanıcılar/işbirliği kuruluşları 1 (bir) yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak bu fıkradaki müeyyide uygulanır.

(4) İkinci ve/veya üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılır.

(5) Aynı harcama kalemi için, yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının bu Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldıklarının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde, ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Yararlanıcı/işbirliği kuruluşları söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında 10 (on) yıl süresince hizmet alamaz.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 21- (1) Bakanlık, yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 22- (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeleri çıkarmaya ve yürürlük tarihini belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları tanımlamaya ve inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, bu Karar hükümleri çerçevesinde desteklenecek yararlanıcılar/işbirliği kuruluşlarını ilgili strateji/hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının performansını değerlendirmeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını ve üst limitlerini oran, tutar, süre ve sektör itibarıyla sınırlamaya, bu Kararda belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla yararlanıcıları ihracatlarına göre kademelendirmeye ve farklılaştırmaya, yararlanıcılar/işbirliği kuruluşlarını destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkarmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Karar kapsamında tanımlanan ve 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenen süre ve usulde bu Karar kapsamındaki desteklere başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.